Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Basisveiligheidsreglement en Veiligheidscoördinator

  • Het Basisveiligheidsreglement (BVR) heeft in de aangesloten centra een dwingend karakter en afwijkingen erop zijn slechts toegestaan na toelating van de Veiligheidscoördinator VVP (VC VVP).

  • Iedereen die houder is of voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van het FAI A-brevet, is geacht de hoofdstukken II, III en V van het BVR te kennen en te eerbiedigen. Voor het behalen van het C-brevet zal het volledig BVR gekend zijn.

  • De Veiligheidscoördinator VVP is het lid van de Raad van Bestuur VVP dat instaat voor de coördinatie van alle maatregelen met betrekking tot de veiligheid op de clubs of centra. Hij controleert en vaardigt dwingende maatregelen uit indien er zich een probleem van onveiligheid stelt.

  • Hij doet voorstellen aan de Raad van Bestuur om het BVR aan te passen indien nodig. Hij werkt nauw samen met de Opleidingscoördinator (OC VVP) en vormt er een team mee.

Verantwoordelijkheid op de dropzone

  • Iedere dropzone zal over een veiligheidsreglement beschikken dat duidelijk en zichtbaar uithangt. Hierin zullen onder andere de landingscircuits en de landingszones per discipline worden bepaald. Binnen elke club zal een veiligheidsverantwoordelijke worden aangeduid.

  • Tijdens de activiteiten moet er een (dienstdoend) centrumleider aanwezig zijn als verantwoordelijke voor de veiligheid en de coördinatie van de uit te voeren sprongen.

  • De (dienstdoende) centrumleider kan steeds strengere richtlijnen opleggen dan het BVR.

Verantwoordelijkheid in het vliegtuig

...

De piloot-gezagvoerder is verantwoordelijk voor het naleven van de luchtvaartregels en de algemene veiligheid aan boord van zijn luchtvaartuig.

...

Er moet minimum een C-brevethouder aan boord van het vliegtuig zijn om sprongen te mogen uitvoeren.

...

Voor leerlingen tot aan het A-brevet moeten sprongen uitgevoerd worden onder de verantwoordelijkheid en onder de daadwerkelijke leiding van een instructeur aan boord van het vliegtuig.

...

Child pages (Children Display)

S Y N T H E S E

SPRINGEN IN EEN CLUB / CENTRUM

Wie springt?

AFF-leerling

AFF-gegradueerde

A-brevet of hoger

Algemene verantwoordelijkheid?

Centrumleider

Centrumleider

Centrumleider

Verantwoordelijke in het vliegtuig?

Instructeur

Instructeur

Min C-brevet

GELEGENHEIDSSPRONG OF MEETINGS

Wie springt?

C-brevethouder na toelating centrumleider en minimum 1 instructeur

Algemene verantwoordelijkheid?

Centrumleider

Verantwoordelijke in het vliegtuig?

Instructeur

...