Vlaams Verbond van Paraclubs

Organisatie van Nationale Kampioenschappen / Recordpogingen

 

1. Referentie: statuten VVP art. 1.

 

 

2. Principes

 

 1. Alleen Belgische clubs aangesloten bij de 2 erkende federaties (VVP, FWCP) kunnen een BK organiseren. Een uitzondering is toegelaten mits akkoord van de 2 erkende federaties.

 

 1. Vanaf 2007 wordt de organiserende club aangeduid door de verantwoordelijke federatie à rato van 2 jaar VVP en 1 jaar FWP . Aldus is in 2016 en 2017 het VVP verantwoordelijk en in 2018 de FWP enz. . Elke federatie kan voor de aanduiding van de clubs een eigen systeem uitwerken . Voor het VVP zal dat gebeuren op basis van een beurtrol per DZ.

 

 1. Om een BK te kunnen organiseren moet men aan een aantal minimum voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden werden in overleg tussen de 2 erkende federaties bepaald (zie punt 3).

 

 1. De federatie die verantwoordelijk is voor de inrichting van een BK , zal ten laatste tegen 1 januari van het jaar van het BK aan de andere federatie melden of zij het BK al of niet zal of kan organiseren incluis de datum en het vliegtuigtype . In het jaar van het WK zal bij voorkeur een vliegtuig voorzien worden met dezelfde exit kant als het vliegtuig gebruikt voor het WK . De federatie zelf is verantwoordelijk voor de aanduiding van de club die het BK praktisch zal organiseren. Tegen 25 januari van het jaar van het BK moet definitief bekend zijn, welke club het BK van dat jaar inricht.

 

 1. Indien een federatie in een bepaald jaar geen BK wenst in te richten of indien men niet aan de minimum voorwaarden kan voldoen, kan de andere federatie overnemen.

 

 1. Twee maand vóór het BK moeten de praktische details van het BK (sprongprijzen, uur aanvang enz.) aan alle andere clubs worden bekendgemaakt door de organiserende club/federatie.

 

 1. In het jaar van een WK zal het BK minimum 50 kalenderdagen voor het WK worden georganiseerd. Dit zal de federaties in staat stellen op tijd een Head of Delegation (HOD) aan te stellen, eventuele sponsoractiviteiten te ontwikkelen en de praktische organisatie (reis, verblijf, inschrijving, enz...) in goede omstandigheden af te handelen.

 

 

3. Minimum voorwaarden

 

 1. beschikken over genoeg liftcapaciteit met ervaren parapiloten zodat in goede meteo-omstandigheden en op de voorziene drophoogte (FAI) een volledige competitie (10 ronden) met 8 FS4-ploegen en 3 FS8-ploegen theoretisch kan afgewerkt worden in 2 dagen Indien er meer ploegen zijn wordt het aantal dagen à pro-rata vermeerderd tot maximaal 4 dagen oftwel 2 weekends.

 

 1. ter plaatse moet er voldoende infrastructuur aanwezig om de springers op een veilige manier te laten logeren of kamperen . Er moeten ter plaatse warme maaltijden, broodjes, koffie en frisdranken beschikbaar zijn.

 

 1. ter plaatse moeten de springers over minimum één warme douche kunnen beschikken die gratis gebruikt kan worden

 

 1. minimum aan de 3 eerst geplaatsten respectievelijk een gouden, zilveren en bronzen medaille aanbieden.

 

 1. een aangepast lokaal voor de jury ter beschikking hebben.

 

 

 

4. Judges

 

De betrokken federatie is verantwoordelijk voor de aanvraag van judges aan de voorzitter van de scheidsrechterscommissie . Dit zal gebeuren minimum 3 maand voor het BK .

De kosten voor de judges worden gedragen door de organiserende club in samenspraak met zijn federatie. Zie ook Hoofdstuk IX .

 

5. De Titel van Belgisch Kampioen

 

De eerste Belgische ploeg of individu van een wedstrijd die door het VVP/FWCP als Belgisch Kampioenschap wordt aangeduid mag de titel van Belgisch Kampioen dragen . Het BK kan dus eventueel een “ open kampioenschap “ zijn . Uitzonderlijk kunnen de 2 Federaties beslissen om een buitenlandse wedstrijd als BK te laten gelden .

Een ploeg wordt als “Belgisch“ beschouwd als

 • alle leden lid zijn van een Belgische Federatie

 • minimum 75 % van de ploeg (exclusief de videoman) de Belgische nationaliteit heeft,

 • Aan alle voorwaaden voldaan is om een FAI Sporting License te bezitten

TEGENSTRIJDIGHEID OF ONVERENIGBAARHEID
In geval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de informatie op deze website en informatie die in documenten of op andere websites staat waarnaar vanuit deze website verwezen wordt, prevaleert de informatie op deze website.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De voltallige inhoud van deze site (merken, logo's, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden... kortom alles wat u op deze website terugvindt) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het vlaams verbond van paraclubs vzw of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op deze website is algemeen. Dat wil zeggen dat zij niet aangepast is aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van de gebruiker. Niets op deze website kan als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het vlaams verbond van paraclubs vzw ziet erop toe dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up to date is. Ondanks die inspanning, kunnen er zich altijd onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Mocht de verstrekte informatie fout of onbeschikbaar zijn, zal het vlaams verbond van paraclubs vzw dat zo snel mogelijk rechtzetten. Het vlaams verbond van paraclubs vzw kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden vaststelt op deze website, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het vlaams verbond van paraclubs vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Het vlaams verbond van paraclubs vzw is niet verantwoordelijk voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Het is eveneens onmogelijk om het vlaams verbond van paraclubs vzw, tegenover eender wie, op directe, indirecte of bijzonder wijze, aansprakelijk te stellen voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of haar hyperlinks. Ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere eigendommen van de gebruiker kan het vlaams verbond van paraclubs vzw niet aansprakelijk gesteld worden.

De website kan hyperlinks naar websites of pagina's van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze website of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Het vlaams verbond van paraclubs vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de gelinkte website en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade die uit het gebruik van de gelinkte websites zou voortvloeien.