Vlaams Verbond van Paraclubs

Opvolging veiligheidsvoorschriften en sancties

Om de kans op ongevallen te verminderen bij het vliegen onder geopende koepel en tijdens het valschermspringen in het algemeen, heeft het VVP een aantal maatregelen genomen.

Preventief

Valschermspringers moeten tijdens hun inschrijving in de club, naast hun totaal aantal sprongen, ook informatie m.b.t. hun huidige koepelervaring opgeven:

 • Hoofdvalscherm: type, maat en aantal sprongen op deze koepel

 • Reservevalscherm: type en maat

 • Exitgewicht

 • De maximale categorie en wingloading volgens de “aanbevelingen VVP voor hoofdvalschermen”, zodat zij op de hoogte zijn van dit document versus hun persoonlijke situatie.

Repressief

Om ongepast of onveilig gedrag te sanctioneren kunnen op VVP dropzones gele en rode kaarten uitgedeeld worden. Alle instructeurs kunnen, in samenspraak met de dienstdoend centrumleider, een kaart geven. Deze kaart wordt met de betrokken springer besproken en via een voorvalmelding overgemaakt aan het VVP.

 • Gele kaarten hebben een waarschuwend karakter.

 • Twee gele kaarten binnen een periode van drie maanden of één rode kaart hebben een dwingend karakter: de springer zal een onmiddellijke schorsing van 24 uur op de bij het VVP aangesloten dropzones krijgen. De betrokken club kan nog bijkomende verplichtingen opleggen.
  Dit kan gaan van upsizen en of de verplichting met een conservatiever type koepel te gaan springen tot een langere schorsing of het (opnieuw) volgen van een canopy cursus.

Mogelijke redenen voor een gele kaart zijn (niet-limitatief):

 • Niet goed rondkijken, geen rekening houden met medespringers;

 • Onvoorspelbaar gedrag en/of landingscircuit,

 • Onnodig draaien, spiraleren;

 • Slecht landen;

 • (Bewust) raken van objecten;

 • Bewust buitenlanden;

 • Publiek in gevaar brengen;

 • ..

 

Mogelijke redenen voor een rode kaart (niet limitatief):

 • Een 2e gele kaart;

 • Materiaal gebruiken dat het ervaringsniveau van de springer substantieel overschrijdt;

 • Harde landing;

 • Anderen in gevaar brengen in de lucht of op de grond;

 • Grotere draaien (+270gr bijvoorbeeld) uitvoeren dan toegelaten;

 • (Bewust) tegen de landingsrichting landen;

 • Ongecontroleerd gedrag;

 • · …

Sancties

 • Bij een overtreding van het BVR kunnen de centrumleider of voorzitter, op aangeven van een instructeur, een maatregel opleggen welke in het sprongboek van de betrokkene opgetekend zal worden en in elk geval bijgehouden zal worden in de club en gemeld worden aan het VVP.

 • Ieder incident of voorval in verband met de springveiligheid zal het onderwerp uitmaken van een “voorvalmelding” (Bijlage B) zodat uit de “te trekken lessen” andere clubs/springers kunnen leren.
  Het gebruik van het reservevalscherm wordt per definitie als een “incident of voorval” gemeld.

 • Voor de tuchtprocedure: zie “Structuur en Organisatie: Tuchtprocedure”.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De voltallige inhoud van deze site (merken, logo's, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden... kortom alles wat u op deze website terugvindt) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het vlaams verbond van paraclubs vzw of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op deze website is algemeen. Dat wil zeggen dat zij niet aangepast is aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van de gebruiker. Niets op deze website kan als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het vlaams verbond van paraclubs vzw ziet erop toe dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up to date is. Ondanks die inspanning, kunnen er zich altijd onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Mocht de verstrekte informatie fout of onbeschikbaar zijn, zal het vlaams verbond van paraclubs vzw dat zo snel mogelijk rechtzetten. Het vlaams verbond van paraclubs vzw kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden vaststelt op deze website, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het vlaams verbond van paraclubs vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Het vlaams verbond van paraclubs vzw is niet verantwoordelijk voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Het is eveneens onmogelijk om het vlaams verbond van paraclubs vzw, tegenover eender wie, op directe, indirecte of bijzonder wijze, aansprakelijk te stellen voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of haar hyperlinks. Ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere eigendommen van de gebruiker kan het vlaams verbond van paraclubs vzw niet aansprakelijk gesteld worden.

De website kan hyperlinks naar websites of pagina's van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze website of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Het vlaams verbond van paraclubs vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de gelinkte website en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade die uit het gebruik van de gelinkte websites zou voortvloeien.