Vlaams Verbond van Paraclubs

VVP

Het VVP is de overkoepelende federatie van centra en clubs in Vlaanderen die het sportparachutisme beoefenen.

Het VVP heeft in het algemeen tot doel de valschermsport in al zijn facetten te bevorderen en te reglementeren, vooral wat de veiligheid betreft.

Het VVP vertegenwoordigt het sportparachutisme bij de verschillende overheden (oa FOD Mobiliteit Directoraat Generaal van de Luchtvaart) of organisaties en is contactorgaan voor het buitenland (FAI).

Daarenboven:

  • erkent het VVP de paracentra of clubs volgens vastgelegde criteria in het Huishoudelijk Reglement,

  • stelt zij aan de bevoegde sportcommissie van de KBAC de homologatie van brevetten, uitslagen en records voor,

  • organiseert ze in samenwerking met de clubs de regionale en in afwisseling met de andere Gemeenschappen, de Belgische kampioenschappen,

  • selecteert zij de parachutisten voor internationale kampioenschappen,

  • is zij verantwoordelijk voor de veiligheid via het basisveiligheidsreglement dat een dwingend karakter heeft t.o.v. haar leden,

  • is zij verantwoordelijk voor de opleiding van de springers en het instructiekader.

Naast de VVP-statuten en het Basisveiligheidsreglement van het V.V.P., is er een Huishoudelijk Reglement dat de interne werking beschrijft.

Via de verslagen van de Raad van Bestuur en commissies worden punctuele beslissingen medegedeeld.

Het VVP communiceert met haar leden via haar site ‘www.valschermsport.be’ en de sociale media.

TEGENSTRIJDIGHEID OF ONVERENIGBAARHEID
In geval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de informatie op deze website en informatie die in documenten of op andere websites staat waarnaar vanuit deze website verwezen wordt, prevaleert de informatie op deze website.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De voltallige inhoud van deze site (merken, logo's, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden... kortom alles wat u op deze website terugvindt) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het vlaams verbond van paraclubs vzw of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op deze website is algemeen. Dat wil zeggen dat zij niet aangepast is aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van de gebruiker. Niets op deze website kan als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het vlaams verbond van paraclubs vzw ziet erop toe dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up to date is. Ondanks die inspanning, kunnen er zich altijd onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Mocht de verstrekte informatie fout of onbeschikbaar zijn, zal het vlaams verbond van paraclubs vzw dat zo snel mogelijk rechtzetten. Het vlaams verbond van paraclubs vzw kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden vaststelt op deze website, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het vlaams verbond van paraclubs vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Het vlaams verbond van paraclubs vzw is niet verantwoordelijk voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Het is eveneens onmogelijk om het vlaams verbond van paraclubs vzw, tegenover eender wie, op directe, indirecte of bijzonder wijze, aansprakelijk te stellen voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of haar hyperlinks. Ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere eigendommen van de gebruiker kan het vlaams verbond van paraclubs vzw niet aansprakelijk gesteld worden.

De website kan hyperlinks naar websites of pagina's van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze website of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Het vlaams verbond van paraclubs vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de gelinkte website en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade die uit het gebruik van de gelinkte websites zou voortvloeien.