Vlaams Verbond van Paraclubs

Deelname aan wedstrijden of recordpogingen

De selectiecriteria

a. Het VVP ( in samenspraak met de FWCP), stelt de delegatie samen die naar een WK/EK wordt uitgezonden .

b. Criteria die hiervoor kunnen worden gehanteerd:

- Het internationaal niveau van de ploeg / het individu

- De uitslag van het BK

- Uitslagen van nationale en internationale competities

- De gemaakte progressie en de stabiliteit van de ploeg

- De kosten en de financiering ervan

- Het voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de FAI qua samenstelling (oa voorwaarden FAI sporting license)

- De verdiensten voor de club en/of federatie en de afspraken i.v.m. een tegenprestatie

- Bij twijfel kan het VVP een selectiewedstrijd aanduiden

- Er wordt benadrukt dat het winnen van een BK niet automatisch het recht opent op deelname aan een WK/EK

c. Het VVP (in samenspraak met de FWCP) zal echter immer trachten een zo groot mogelijke delegatie af te vaardigen naar WK’s en/of EK’s.

De selectieprocedure

- Elke ploeg of individu moet 60 dagen voor het WK/EK haar wens tot deelname schriftelijk( e-mail ) bekend maken aan het bestuur van het VVP.

- Het VVP oordeelt over de deelname, de subsidie en de samenstelling van de delegatie .

- De selectie moet bekend zijn minimum 40 dagen voor het WK .

- Er zal vermeden worden om met dezelfde ploeg aan twee disciplines deel te nemen . In dat geval kan de 2e beste ploeg geselecteerd worden

Inschrijving en administratie

Het VVP (of de FWCP) doet als vertegenwoordiger van de NAC ( National Aeroclub ) de inschrijving voor het EK/WK en doet in de mate van het mogelijke de globale overschrijving van de inschrijvingskosten nadat iedere deelnemer aan het VVP heeft betaald .Het VVP ( FWCP) duidt een HOD aan, stelt de delegatie samen en regelt alle administratieve zaken met de organisatie en de FAI .

De deelname aan de kosten

a. Het principe is dat elke ploeg /individu die deelneemt aan een WK/EK instaat voor haar eigen kosten. Nochtans is het de plicht van het VVP om de VVP deelnemers zoveel als mogelijk te steunen in functie van het behaalde niveau en/of de budgettaire middelen. Dus de subsidies worden uitgekeerd na de resultaten bekend zijn.

Hiervoor wordt een referentieniveau gebruikt ( zie pt 7). In principe is het referentieniveau gelijk aan de punten behaald door de ploeg / het individu die in de eindrangschikking van het betreffende WK op de middelste plaats van het totaal aantal deelnemers is geëindigd. Als er een oneven aantal deelnemers was , deelt men het aantal deelnemers door twee en rondt af naar boven.

De ploeg / het individu die het referentieniveau haalt , mag de titel van Nationale ploeg of lid van de Nationale ploeg voeren.

b. Om steun van het VVP te kunnen krijgen moeten de deelnemers minimum de 2 voorbije jaren, lid geweest zijn van een VVP club en het VVP .

c. Na bekendmaking van de selectie of zelfs voordien zal zo snel als mogelijk door de verantwoordelijke federatie een Head of Delegation (HOD ) aangeduid worden die een gedetailleerde kostenraming opmaakt van het EK/WK.

d. De minimale betrachting van elke federatie zal zijn om minimum alle “normale” kosten van de deelnemers te dekken die het referentieniveau op het WK/EK hebben gehaald .

e. Met normale kosten wordt bedoeld:

- Inschrijving

- Logement + eten

f. Na het WK/EK, rechtvaardigt de HOD, aan de respectieve federaties, de gemaakte kosten op basis van bewijsstukken.

g. Iedere federatie kan een ploeg of individu die geselecteerd is op basis van verdienste alsnog gedeeltelijk subsidiëren voor deelname aan het WK/EK. Het trainen op een DZ van het VVP zal daarbij als pluspunt worden beschouwd .

h. In principe geeft de federatie een bijkomende subsidie bij het behalen van een medaille .Als richtbedrag wordt 300 , 200 en 100 € per deelnemer voor respectievelijk een gouden, zilveren of bronzen medaille op een WK genomen . Voor een EK is dat de helft. In functie van de budgettaire mogelijkheden kan hiervan worden afgeweken

i. Elke lid van de delegatie voor een W/EK wordt verondersteld een eigen reisbijstandsverzekering, die valschermspringen dekt, af te sluiten .

j. Van de ploegen of individuele springers die subsidies hebben ontvangen wordt een tegenprestatie verwacht onder de vorm van coaching ,lesgeven,verslag enz ; Hierover zullen voor het WK/EK afspraken worden gemaakt. Bij niet naleving van de afspraken zal de ploeg/individu in de toekomst weerhouden worden van deelnames aan WK/EK wedstrijden.

 

Deelname aan een recordpoging

Deelnames aan een internationale (FAI) recordpoging kunnen ook worden gesteund door het VVP op voorwaarde dat het record gevestigd wordt . De mate van de steun zal ad hoc bepaald worden; het terugbetalen van het inschrijvingsgeld (of een gedeelte hiervan) wordt hierbij als norm gebruikt maar is afhankelijk van het aanwezige budget.

 

TEGENSTRIJDIGHEID OF ONVERENIGBAARHEID
In geval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de informatie op deze website en informatie die in documenten of op andere websites staat waarnaar vanuit deze website verwezen wordt, prevaleert de informatie op deze website.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De voltallige inhoud van deze site (merken, logo's, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden... kortom alles wat u op deze website terugvindt) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het vlaams verbond van paraclubs vzw of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op deze website is algemeen. Dat wil zeggen dat zij niet aangepast is aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van de gebruiker. Niets op deze website kan als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het vlaams verbond van paraclubs vzw ziet erop toe dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up to date is. Ondanks die inspanning, kunnen er zich altijd onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Mocht de verstrekte informatie fout of onbeschikbaar zijn, zal het vlaams verbond van paraclubs vzw dat zo snel mogelijk rechtzetten. Het vlaams verbond van paraclubs vzw kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden vaststelt op deze website, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het vlaams verbond van paraclubs vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Het vlaams verbond van paraclubs vzw is niet verantwoordelijk voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Het is eveneens onmogelijk om het vlaams verbond van paraclubs vzw, tegenover eender wie, op directe, indirecte of bijzonder wijze, aansprakelijk te stellen voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of haar hyperlinks. Ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere eigendommen van de gebruiker kan het vlaams verbond van paraclubs vzw niet aansprakelijk gesteld worden.

De website kan hyperlinks naar websites of pagina's van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze website of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Het vlaams verbond van paraclubs vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de gelinkte website en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade die uit het gebruik van de gelinkte websites zou voortvloeien.