Vlaams Verbond van Paraclubs

Criteria ter erkenning van clubs

Referentie: statuten VVP art 1 en art 12

Criteria:

 1. De club moet een rechtspersoonlijkheid bezitten.

 2. De doelstellingen moeten in de lijn van deze van het VVP liggen.

 3. De club moet over een erkende dropzone beschikken.

 4. De gewone activiteiten ( min. 50 % van alle sprongen ) van de club moeten in Vlaanderen gebeuren of in een aangrenzende regio.

 5. Over een erkende centrumleider VVP beschikken die de dagelijkse operaties leidt.

 6. Op het moment van de erkenning over 30 leden beschikken die aangesloten zijn bij het VVP .

 

Procedure

 1. De club dient een aanvraag tot erkenning in bij de RvB VVP op het ogenblik dat ze meent dat aan de criteria beschreven in paragraaf 2 is voldaan.

 2. De RvB onderzoekt of aan de criteria is voldaan en beslist hierover volgens art 12 van de statuten VVP.

 3. Indien aan de criteria is voldaan, erkent de RvB VVP de club als kandidaat club VVP en meldt dit tijdens de volgende A.V. VVP die de kandidaat club bevestigt.

 4. Indien de kandidaat club VVP gedurende het jaar dat het als dusdanig is erkend, bewijst dat de veiligheidsvoorschriften RvB van het VVP strikt worden nageleefd, wordt hij bij de eerstvolgende A.V. voorgesteld als erkende club.

 5. In de periode tussen de erkenning als kandidaat club VVP en de effectieve erkenning, mag de club deelnemen aan de RvB VVP zonder evenwel stemrecht te hebben.

Schorsing

 1. Indien een club gedurende 6 maanden geen sprongactiviteiten meer uitoefent of indien aan een ander erkenningscriterium niet meer is voldaan, wordt de club “voorlopig” geschorst.

 2. Na 1 jaar zonder sprongactiviteiten wordt de erkenning ingetrokken door de A.V. VVP.

 3. Deze regels sluiten eventueel andere (statutaire) maatregelen t.a.v. een club wegens bv. wanbetalingen, veelvuldige inbreuken tegen het BVR, enz.…. niet uit.

 

TEGENSTRIJDIGHEID OF ONVERENIGBAARHEID
In geval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de informatie op deze website en informatie die in documenten of op andere websites staat waarnaar vanuit deze website verwezen wordt, prevaleert de informatie op deze website.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De voltallige inhoud van deze site (merken, logo's, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden... kortom alles wat u op deze website terugvindt) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het vlaams verbond van paraclubs vzw of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op deze website is algemeen. Dat wil zeggen dat zij niet aangepast is aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van de gebruiker. Niets op deze website kan als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het vlaams verbond van paraclubs vzw ziet erop toe dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up to date is. Ondanks die inspanning, kunnen er zich altijd onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Mocht de verstrekte informatie fout of onbeschikbaar zijn, zal het vlaams verbond van paraclubs vzw dat zo snel mogelijk rechtzetten. Het vlaams verbond van paraclubs vzw kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden vaststelt op deze website, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het vlaams verbond van paraclubs vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Het vlaams verbond van paraclubs vzw is niet verantwoordelijk voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Het is eveneens onmogelijk om het vlaams verbond van paraclubs vzw, tegenover eender wie, op directe, indirecte of bijzonder wijze, aansprakelijk te stellen voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of haar hyperlinks. Ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere eigendommen van de gebruiker kan het vlaams verbond van paraclubs vzw niet aansprakelijk gesteld worden.

De website kan hyperlinks naar websites of pagina's van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze website of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Het vlaams verbond van paraclubs vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de gelinkte website en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade die uit het gebruik van de gelinkte websites zou voortvloeien.