Vlaams Verbond van Paraclubs

Scheidsrechters

1. Referentie: zie FAI Sporting Code sectie 5

 

 

2. Doelstelling

 

Het niveau van professionalisme van een federatie t.o.v. haar clubs en leden wordt o.a. bepaald door de kwaliteit van de middelen (menselijk en materieel) die ter beschikking worden gesteld.

De kwaliteit van de scheidsrechters, die door een federatie worden geleverd, is daar een typisch voorbeeld van.

Hoe beter de scheidsrechters, hoe hoger het niveau van de valschermsport. Goede scheidsrechters verhogen de uitstraling zowel binnen als buiten de sport en beïnvloeden zelfs de waardering van ons land in het buitenland.

De doelstelling van dit reglement is het bepalen van het kader waarin de scheidsrechters in de toekomst zullen opgeleid worden en functioneren. Daarenboven legt het de procedure vast voor de aanvragen en wordt het vergoedingssysteem uitgewerkt. Alhoewel de scheidsrechters nationale of zelfs internationale bevoegdheid hebben , is het aangewezen dat ze zich aansluiten bij één van de twee federaties zodat de verantwoordelijkheid en de hiërarchie duidelijk is . Dit reglement gaat dus duidelijk over de scheidsrechters die bij het VVP zijn aangesloten .

Het gevolg moet zijn dat iedere partij (scheidsrechters, organisator en federatie.) hun verantwoordelijkheid in deze materie kennen en discussies vermeden worden.

Op termijn, moet het VVP terug een aantal FAI judges kunnen leveren. Er zal gestreefd worden om minimum 6 judges op niveau VVP beschikbaar te hebben.

 

 

3. Definities

 

FAI judge: Internationale judge die voldoet aan voorwaarden die voorzien zijn in de sporting Code Sectie 5 en “FAI judging rules”. De lijst van de FAI judges verschijnt jaarlijks samen met de “minutes” van de IPC commissie.

National judge: Judge die de nationale basisopleiding gevolgd heeft en voldoet aan de nationale vereisten maar nog niet aan de FAI voorwaarden.

Training judge: Judge in opleiding.

4. Reglementering

 

De reglementering in de FAI Sporting Code Sectie 5 zijn van toepassing voor internationale en nationale wedstrijden.

Voor regionale of clubkampioenschappen kunnen afwijkingen worden toegestaan door de hoofdscheidsrechter.

De aanpassingen gebeuren door de IPC. De voorzitter van de scheidsrechterscommissie is verantwoordelijk voor de updating van de reglementering .

 

 

5. Structuur

 

De scheidsrechters aangesloten bij het VVP vallen onder de bevoegdheid van de scheidsrechterscommissie VVP die verantwoordelijk is voor de basisopleiding, de voortgezette opleiding , en de aanduiding van de scheidsrechters voor wedstrijden .

De commissie bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris

en rapporteert aan de van het Coordinator Evenementen.

 

 

6. Kwalificaties

 

a. Om scheidsrechter (judge) te worden dient men een basistraining te volgen. De scheidsrechterscommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van deze training. De basistraining wordt afgesloten met een test, die betrokkene, bij slagen, de kwalificatie ‘judge accuracy” oplevert.

 

b. Voor elke bijkomende kwalificatie (Style, FS, CFS, FSS, FF, …) dient men te slagen in een praktische test. De normen voor het slagen zijn deze voorzien in de
FAI-reglementering.

 

c. Elke kwalificatie is geldig voor 2 jaar. Per 2 jaar moet men aan de volgende vereisten voldoen:

* slagen in de praktische test in de specialiteit

* deelnemen aan minimaal 1 nationaal of internationaal kampioenschap.

 

d. Voor de geactualiseerde lijst van de judges: zie Coordinator Evenementen. 

7. Uitrusting/materieel

 

a. De federatie zal , op vraag van de voorzitter van de scheidsrechterscommissie, voor elke judge, om de 3 jaar middelen ter beschikking stellen voor de aankoop van de basiskledij (T-shirt , polo , pet ...) die op de wedstrijden zal gedragen worden. De logo's van zowel het VVP als de Belgische Federatie zullen gedragen worden .

b. Het materieel nodig voor een wedstrijd zal door de inrichtende club ter beschikking worden gesteld . Voor een PA wedstrijd kan via de scheidsrechterscommissie die nauwe contacten met de Krijgsmacht zal onderhouden, materieel worden bekomen. Het VVP stelt 2 servers + Intime software ter beschikking voor het kunnen jureren voor de duur van de webstrijd.

c. Voor aanvang van de wedstrijd, zal de chief-judge een controle van het materieel doen.

d. De inrichtende club zal instaan voor een voldoende groot en aangepast lokaal dat afgesloten kan worden.

 

 

8. Procedure voor het inzetten van judges

 

a. De judges worden schriftelijk aangevraagd door de inrichtende club aan de voorzitter van de scheidsrechterscommissie (info Coordinator Evenementen van de federatie).

 

b. Aantal

 

* Nationale en Internationale wedstrijden (cfr. FAI-reglementering)

 

- P.A. + Style + F.S.: 03 judges + 01 chief judge (waaronder 1 FAI judge)

 

- C.F.S. + F.S.S : 03 judges + 01 chief judge (waaronder 1 FAI judge)

 

* Andere wedstrijden (clubkampioenschappen ...): te bespreken met voorzitter

scheidsrechterscommissie.

* In samenspraak tussen de voorzitter van de scheidsrechterscommissie en de organisator kunnen afwijkingen worden toegestaan.

 

c. Termijnen voor de aanvraag

 

* Nationale en Internationale wedstrijden: minimum 3 maanden op voorhand .

 

* Andere wedstrijden: minimum 2 maanden . 

d. Bevestiging

 

De voorzitter van de scheidsrechterscommissie geeft minimum 2 maand (respectievelijk 1 maand) vóór de wedstrijd een bevestiging aan de organisator van het aantal inzetbare judges met opgave van het aantal nodige logementen. Indien nodig stelt hij alternatieven voor (aantal) .

 

e. Buitenlandse scheidsrechters

 

Buitenlandse scheidsrechters kunnen indien er onbeschikbaarheden zijn bij het eigen scheidsrechterskorps, toegelaten worden mits akkoord van de scheidsrechterscommissie .

 

 

9. Functionering

 

a. De aangeduide judges zullen zich voor de wedstrijd aanbieden bij de “meetdirector” die permanent met de jury in contact blijft.

 

b. De organisatie zal ervoor zorgen dat er direct contact is tussen de hoofdscheidsrechter en de manifester.

 

c. De organisator zal instaan voor het overbrengen van de videobeelden naar het dubbing station indien nodig.

 

 

10. Vergoedingen/Onkosten

 

De vergoeding voor de judges wordt, in principe, tenzij anders bepaald op een bestuurvergadering van het VVP, betaald door de organisator van de wedstrijd.

Ze bestaat uit::

- een kilometervergoeding ( officieel tarief ); éénmalig heen/ terug woonplaats-wedstrijd

 

- 50 Euro/per judge/per dag .

 

De organiserende club zal instaan voor:

- één broodjes-maaltijd met koffie per Judge per dag

- op aanvraag: een deftig logement met mogelijkheid tot douchen

 

De vergoedingsstaat wordt opgemaakt bij het afsluiten van de competitie door de hoofdscheidsrechter .

 

De hoofdscheidsrechter maakt een wedstrijdverslag op met de uitslagen en in bijlage de staat van vergoedingen en maakt dit over aan het VVP . Het VVP int de kosten bij de organisator en betaalt de scheidsrechters .

 

 

 

TEGENSTRIJDIGHEID OF ONVERENIGBAARHEID
In geval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de informatie op deze website en informatie die in documenten of op andere websites staat waarnaar vanuit deze website verwezen wordt, prevaleert de informatie op deze website.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De voltallige inhoud van deze site (merken, logo's, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden... kortom alles wat u op deze website terugvindt) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het vlaams verbond van paraclubs vzw of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op deze website is algemeen. Dat wil zeggen dat zij niet aangepast is aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van de gebruiker. Niets op deze website kan als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het vlaams verbond van paraclubs vzw ziet erop toe dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up to date is. Ondanks die inspanning, kunnen er zich altijd onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Mocht de verstrekte informatie fout of onbeschikbaar zijn, zal het vlaams verbond van paraclubs vzw dat zo snel mogelijk rechtzetten. Het vlaams verbond van paraclubs vzw kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden vaststelt op deze website, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het vlaams verbond van paraclubs vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Het vlaams verbond van paraclubs vzw is niet verantwoordelijk voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Het is eveneens onmogelijk om het vlaams verbond van paraclubs vzw, tegenover eender wie, op directe, indirecte of bijzonder wijze, aansprakelijk te stellen voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of haar hyperlinks. Ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere eigendommen van de gebruiker kan het vlaams verbond van paraclubs vzw niet aansprakelijk gesteld worden.

De website kan hyperlinks naar websites of pagina's van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze website of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Het vlaams verbond van paraclubs vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de gelinkte website en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade die uit het gebruik van de gelinkte websites zou voortvloeien.