Vlaams Verbond van Paraclubs

Basisinstructeur

Inleiding

Leden VVP die nog geen instructiebevoegdheid hebben en deze wensen te behalen moeten eerst een cursus basisinstructeur volgen en hierin slagen.

Dit bewijst dat men kan lesgeven en de basiskennis bezit van het valschermspringen .

Toelatingsvoorwaarden

 • Leeftijd: Richtlijn 21 jaar – 50 jaar.

 • Uit veiligheidsoverwegingen wordt een maximum gewicht van 110 kg opgelegd.

 • Anciënniteit in de sport: Minimum 3 jaar lid van een centrum/club van het VVP.

 • Ervaring: Richtlijn 750 sprongen

 • Kennis: Minimum D-brevethouder.

 • Voorgedragen door de club: Een aanvraag goedgekeurd en getekend door de voorzitter van de club met een evaluatie van de centrumleider.

 • De goedkeuring krijgen van de Opleidingscommissie VVP.

Cursus, stage en examen

 • De opleiding begint met een theoretische, klassikaal gegeven cursus. De kandidaat bewijst zijn kennis en begrip van de gegeven materie door middel van een schriftelijk examen.

 • Als de kandidaat geslaagd is voor het schriftelijk examen, moet de kandidaat stage lopen op zijn dropzone onder begeleiding van een peter.

  • De (dienstdoende) centrumleider zal in samenspraak met de Opleidingscoördinator VVP er over waken dat de begeleiding gebeurt door de meest bekwame instructeurs (peters).

  • Het is de verantwoordelijkheid van een peter om regelmatig formele feedback te geven aan de kandidaat door middel van een online formulier.

  • De kandidaat zal zich onder toezicht van een instructeur in de club bekwamen in het geven van praktijklessen. De kandidaat vraagt na het geven van praktijklessen zelf naar feedback van de toezicht houdende instructeur.

  • Een kandidaat instructeur kan niet verantwoordelijk zijn voor de gegeven les aan leerlingen.

 • In de herfst van het jaar volgend op de theoretische cursus zal de kandidaat opgeroepen worden voor het afleggen van een mondeling examen ingericht door het VVP. Het slagen in dit examen betekent dat de kandidaat basisinstructeur is en een kwalificatie mag behalen.

Procedure

 1. Aanvraag in jaar X ( minimum 1 maand voor begin cursus )

 2. Theoretische cursus in het najaar van jaar X.

 3. Theoretisch examen in het voorjaar van jaar X+1

 4. Stage gedurende het springseizoen in jaar X+1

 5. Examens in najaar X+1.

 

Inhoud theoretische cursus (voor zover nog niet afgedekt door D-brevet)

 1. Circulaire GDF05 (statuut VVP ter info).

 2. De Organisatie van het springgebeuren met de statuten en het Huishoudelijk Reglement

 3. Enkele begrippen over de luchtvaartreglementering en altimetrie.

 4. Enkele begrippen over aerodynamica toegepast op valschermen.

 5. Het Basisveiligheidsreglement.

 6. Materiaalkunde.

 7. Enkele begrippen over EHBO.

 8. Het verzekeringssysteem.

 9. Een overzicht van de verschillende disciplines.

 10. Meteo

 11. De invloed van EASA op het springen

 12. Didactiek toegepast op een paar basistechnieken in het valschermspringen circuitvliegen , noodprocedures , exit ….

De stage

 • Na het slagen voor het schriftelijk theorie examen wordt de kandidaat “stagiair instructeur” in zijn club .

 • Dit betekent dat hij opleiding kan geven onder toezicht en verantwoordelijkheid van een bevoegd instructeur die als PETER zal worden aangesteld . Uiteraard is dit beperkt tot het geven van de theorie . Er wordt benadrukt dat de kandidaat nooit alleen les mag geven en dat de centrumleider hier zijn verantwoordelijkheid heeft.

 • De activiteiten van de stage en de commentaren van de peter terzake zullen in een stage -document worden vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de stagiair om ervoor te zorgen dat er voor al zijn activiteiten een stagedocument wordt ingevuld.

De examens

Schriftelijk theorie examen

 • Na de theoretische cursus volgt er een schriftelijk examen over elk vak.

 • De aspirant instructeur moet minstens 60% halen op elk onderdeel.

Onderwerp

Punten

Onderwerp

Punten

Circulaire GDF05

05

Org van het springgebeuren

10

Luchtvaartreglement + Altimetrie

10

Aërodynamica

05

Basisveiligheidsreglement

20

Materiaalkunde

20

EHBO

05

Verzekering

05

Disciplines

05

Meteo

05

EASA

10

Totaal

100

Stage en Mondeling examen

 1. Evaluatie van de stage door de lesgever didactiek op basis van de input van de peter

 2. Les geven over een basisthema opgegeven door de lesgever didactiek (kandidaten kunnen vooraf keuze maken over domein: AFF, Tandem, Centrumleider)

 3. Een interview per kandidaat waarop gelet wordt op de technische kennis , maturiteit en ervaring.

Onderdeel

Punten

Onderdeel

Punten

Voorbereiding en stage

40

Lesgeven

100

Technische kennis

60

Totaal

200

Kosten

De kosten voor de deelnemers aan de cursus worden jaarlijks vastgelegd door het bestuur van het VVP. In de kostprijs zit de aanschaf van de syllabus .

Brevet

Het slagen in het examen is een fundamentele voorwaarde voor deelname aan een gespecialiseerde vorming (AFF, Tandem) .

Voor instructeurs ( AFF of Tandem ) komende van een andere federatie of land zie (Her)certifiëring van instructeurs.

TEGENSTRIJDIGHEID OF ONVERENIGBAARHEID
In geval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de informatie op deze website en informatie die in documenten of op andere websites staat waarnaar vanuit deze website verwezen wordt, prevaleert de informatie op deze website.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De voltallige inhoud van deze site (merken, logo's, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden... kortom alles wat u op deze website terugvindt) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het vlaams verbond van paraclubs vzw of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op deze website is algemeen. Dat wil zeggen dat zij niet aangepast is aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van de gebruiker. Niets op deze website kan als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het vlaams verbond van paraclubs vzw ziet erop toe dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up to date is. Ondanks die inspanning, kunnen er zich altijd onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Mocht de verstrekte informatie fout of onbeschikbaar zijn, zal het vlaams verbond van paraclubs vzw dat zo snel mogelijk rechtzetten. Het vlaams verbond van paraclubs vzw kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden vaststelt op deze website, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het vlaams verbond van paraclubs vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Het vlaams verbond van paraclubs vzw is niet verantwoordelijk voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Het is eveneens onmogelijk om het vlaams verbond van paraclubs vzw, tegenover eender wie, op directe, indirecte of bijzonder wijze, aansprakelijk te stellen voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of haar hyperlinks. Ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere eigendommen van de gebruiker kan het vlaams verbond van paraclubs vzw niet aansprakelijk gesteld worden.

De website kan hyperlinks naar websites of pagina's van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze website of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Het vlaams verbond van paraclubs vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de gelinkte website en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade die uit het gebruik van de gelinkte websites zou voortvloeien.