Vlaams Verbond van Paraclubs

Examinator

Voorwaarden om de cursus examinator te mogen volgen

Algemeen (AFF en Tandem)

 • Voorgedragen worden door het bestuur van de club en door de centrumleider van de hoofd dropzone.

 • Voldoende sprongen (aantal sprongen 2000+, opleidingsprongen 500+) en bagage als instructeur mee hebben

 • “Current” zijn.

 • Lange ervaring als instructeur in de discipline

 • Door de eerste selectie (motivatiegesprek) geraken. Sterke punten hierbij zijn:

  • Voorbeeld functie ten allen tijde

  • Blijk geven van maturiteit en onbesproken gedrag

  • Didactische vaardigheden en structuur

  • Technische achtergrond benutten naar de nieuwe instructeurs toe.

  • Observatie vermogen en scherp inzicht hebben.

  • Realistische toepassing bij uitvoeren van test en examen sprongen in de discipline

Bijkomend voor tandem-examinator:

 • Beschikken over het brevet van de harnas-fabrikant.

 • De Raad van Bestuur VVP bekrachtigt deze beslissing.

Bijkomend voor AFF-examinator

 • Beschikken over een geldig USPA AFF evaluator/course-director brevet.

 • Evenwel kunnen AFF-jumpmasters die niet over dit brevet beschikken worden aangesteld door de Opleidingscommissie VVP.

Theorie basisinstructeur

 • Voor de theoretische vakken van de basiscursus instructeur kunnen lesgevers worden aangetrokken binnen of buiten het VVP. Deze lesgevers mogen de functie van examinator uitoefenen voor deze vakken.

 • Voorwaarde om als lesgever op te treden is een expertise op het vakdomein kunnen voorleggen (bvb. een dokter voor de lessen EHBO).

Taak examinator

 • Meewerken aan vorming nieuwe instructeurs.

  • Van elke opleidingssprong jumpmaster AFF of tandemmaster zal een video-opname worden gemaakt.

  • De beoordeling wordt op papier gezet.

 • Meewerken aan recyclage bestaande instructeurs. Voor een AFF-jumpmaster en Tandemmaster zal dit slechts gebeuren op basis van

  • de video-beelden en

  • de gegeven beoordelingen.

 • Zetelen in examinator commissies en opleidingscommissies

 • “Current” blijven in de discipline en daarbuiten

 • De examinatoren zullen over de gegeven leerstof een handleiding samenstellen en ter beschikking stellen van de kandidaat-instructeurs. Een exemplaar zal bij het VVP worden neergelegd.

Bevoegdheid

 • De examinator of lesgever mag les geven (theorie en praktijk) aan kandidaat-instructeurs die een kwalificatie willen behalen.

 • De examinator controleert het opleidingsniveau in de clubs, op vraag van de Opleidingscoördinator of Opleidingscommissie.

 • Zij is lid van de Opleidingscommissie die in consensus de kwalificaties toekent en wedergeldig verklaart.

Geldigheid

 • De hoedanigheid van examinator behoudt men zolang men

  • minimum één cursus per jaar geeft,

  • de vereiste sprongen heeft gedaan en

  • er geen gemotiveerd negatief advies van de Raad van Bestuur VVP is gemeld.

  • hetzelfde aantal gewone en opleidingssprongen doet als voorzien voor de tandem- en AFF jumpmasters.

 • Het periodiek laten testen van examinatoren in het buitenland is aangewezen.

TEGENSTRIJDIGHEID OF ONVERENIGBAARHEID
In geval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de informatie op deze website en informatie die in documenten of op andere websites staat waarnaar vanuit deze website verwezen wordt, prevaleert de informatie op deze website.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De voltallige inhoud van deze site (merken, logo's, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden... kortom alles wat u op deze website terugvindt) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het vlaams verbond van paraclubs vzw of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op deze website is algemeen. Dat wil zeggen dat zij niet aangepast is aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van de gebruiker. Niets op deze website kan als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het vlaams verbond van paraclubs vzw ziet erop toe dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up to date is. Ondanks die inspanning, kunnen er zich altijd onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Mocht de verstrekte informatie fout of onbeschikbaar zijn, zal het vlaams verbond van paraclubs vzw dat zo snel mogelijk rechtzetten. Het vlaams verbond van paraclubs vzw kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden vaststelt op deze website, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het vlaams verbond van paraclubs vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Het vlaams verbond van paraclubs vzw is niet verantwoordelijk voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Het is eveneens onmogelijk om het vlaams verbond van paraclubs vzw, tegenover eender wie, op directe, indirecte of bijzonder wijze, aansprakelijk te stellen voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of haar hyperlinks. Ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere eigendommen van de gebruiker kan het vlaams verbond van paraclubs vzw niet aansprakelijk gesteld worden.

De website kan hyperlinks naar websites of pagina's van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze website of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Het vlaams verbond van paraclubs vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de gelinkte website en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade die uit het gebruik van de gelinkte websites zou voortvloeien.