Vlaams Verbond van Paraclubs

Instructeur

Brevet en kwalificaties

 • Het brevet van basisinstructeur houdt in dat de houder de nodige kwaliteiten heeft om les te geven op de DZ ’s van de VVP clubs. De houder zal tevens een voldoende technische basiskennis hebben van het valschermspringen.

 • De instructeur kan de kwalificatie AFF- jumpmaster of tandemmaster behalen na een theoretisch en praktisch examen.

 • Hiernaast bestaat de kwalificatie centrumleider of dienstdoende centrumleider. Per dropzone is er maar één centrumleider en zijn er eventueel meerdere dienstdoende centrumleiders.

 • Bijkomend is er de kwalificatie van examinator. Een examinator geeft instructie aan instructeurs die een kwalificatie willen behalen.

Instructiebrevet

 • De brevetten en kwalificaties worden uitgereikt door de Opleidingscoördinator VVP na goedkeuring door de Opleidingscommissie.

 • Het verworven brevet/kwalificatie moet vermeld zijn op de online beschikbare lijst van instructeurs op www.merits.com.

 • Militaire en andere brevetten kunnen in aanmerking worden genomen voor gelijkstelling door de Opleidingscommissie.

 • De VVP verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de instructeur t.o.v. de leerling.

Rechten en plichten

 • Een instructeur heeft het recht theoretische lessen te geven in de VVP clubs ter ondersteuning van de Tandem en AFF jumpmasters. Een instructeur is lid van het instructiekader.

 • Het is de plicht van elke instructeur om proactief te helpen met de opleiding binnen de club en aandacht te hebben voor elke leerling springer. Een instructeur zal altijd het goede voorbeeld geven wat betreft de veiligheid, mistoestanden seinen en indien nodig optreden.

De kwalificaties

 • Instructeur met kwalificatie AFF (AFF-jumpmaster)

 • Instructeur met kwalificatie Tandem (Tandemmaster)

 • Instructeur met kwalificatie Centrumleider (Dienstdoend)

 • Instructeur met kwalificatie Examinator

Instructeur met kwalificatie AFF, Tandem en Centrumleider

Voorwaarden

 • een centrumleider kan zich laten vervangen door een instructeur die minimum twee jaar in het bezit is van een kwalificatie. We spreken in dit geval van de de dienstdoende centrumleider.

 • in alle centra of clubs moet tijdens de springactiviteiten steeds een (dienstdoende) centrumleider aanwezig zijn.

Bevoegdheden

De kwalificaties geven aan de bezitters de volgende bevoegdheid:

 • Instructeur AFF: lesgeven (theorie + praktijk) aan leerlingen AFF.

 • Instructeur tandem: briefing en tandemsprongen uitvoeren met leerlingen.

 • Instructeur (dienstdoend) centrumleider: leiding en coördinatie van een centrum of club. Alleen de centrumleider mag de documenten voor advies of beslissing aftekenen.

Geldigheid

De kwalificatie kan jaarlijks verlengd worden door de opleidingscomissie.

Minimale voorwaarden voor verlenging zijn:

 • De betrokken instructeur doet een aanvraag tot verlenging

 • De AFF-jumpmaster, op initiatief en via zijn centrumleider, kan aantonen dat hij het voorbije jaar 25 AFF-sprongen heeft uitgevoerd.

 • De tandemmaster, op initiatief en via zijn centrumleider, jaarlijks kan aantonen dat hij het voorbije jaar 25 tandemsprongen heeft uitgevoerd.

 • Naast hun instructiesprongen doen tandem masters en AFF jumpmasters 25 niet instructiesprongen die voldoen aan de norm voor het A-brevet.

 • Tandemmasters en AFF jumpmasters volgen elke drie jaar een recyclage. Bij AFF jumpmasters wordt deze geëvalueerd met een testsprong met een AFF examinator.

 • De (dienstdoende) centrumleider krijgt geen negatieve beoordeling van de Opleidings- en/of Veiligheidscoördinator VVP.

 • Het nieuwe jaar beginnen met 5 niet instructiesprongen (geen hop en pops)

 • Tandemmasters doen hun eerste instructiesprong van het nieuwe jaar OF na 90 dagen van inactiviteit [als tandemmaster] met een D-Brevethouder [of dummy].

De rol van de opleidingscommissie hierbij is:

 • Voor instructeurs die niet aan deze voorwaarden voldoen zal de Opleidingscommissie beslissen.

 • Indien men twee jaar na elkaar niet meer voldoet aan de normen van de kwalificatie, zal men een herscholing volgen volgens de richtlijnen van de Opleidingscommissie.

TEGENSTRIJDIGHEID OF ONVERENIGBAARHEID
In geval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de informatie op deze website en informatie die in documenten of op andere websites staat waarnaar vanuit deze website verwezen wordt, prevaleert de informatie op deze website.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De voltallige inhoud van deze site (merken, logo's, tekeningen, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden... kortom alles wat u op deze website terugvindt) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het vlaams verbond van paraclubs vzw of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op deze website is algemeen. Dat wil zeggen dat zij niet aangepast is aan persoonlijke of specifieke omstandigheden van de gebruiker. Niets op deze website kan als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het vlaams verbond van paraclubs vzw ziet erop toe dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up to date is. Ondanks die inspanning, kunnen er zich altijd onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Mocht de verstrekte informatie fout of onbeschikbaar zijn, zal het vlaams verbond van paraclubs vzw dat zo snel mogelijk rechtzetten. Het vlaams verbond van paraclubs vzw kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden vaststelt op deze website, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het vlaams verbond van paraclubs vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Het vlaams verbond van paraclubs vzw is niet verantwoordelijk voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Het is eveneens onmogelijk om het vlaams verbond van paraclubs vzw, tegenover eender wie, op directe, indirecte of bijzonder wijze, aansprakelijk te stellen voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of haar hyperlinks. Ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere eigendommen van de gebruiker kan het vlaams verbond van paraclubs vzw niet aansprakelijk gesteld worden.

De website kan hyperlinks naar websites of pagina's van derden bevatten of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze website of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Het vlaams verbond van paraclubs vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van de gelinkte website en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige vorm van schade die uit het gebruik van de gelinkte websites zou voortvloeien.